حسابداری عبارتست از فن تفسیر ، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی .
در حسابداری هدف بر این قرارگرفته است که با بنیانگذاری یک سری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسائل مالی یک موسسه بدست آوریم .
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی ، صنعتی و اقتصادی می باشد و با توجه به اینکه نقش فعالیت های مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد.

تاریخچه حسابداری :

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان ، مالیات ها را جمع آوری می کردند و آنها را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند. در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود.
از دیگر وظایف حسابداران تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند، بود. در قرن ۱۳ و ۱۴ به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد.
از زمان انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت و پس از انقلاب صنعتی آمریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید  سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردید و حسابداری نیز با پیشرفت  وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا کرد .