برنامه کلاسی زبان – بهار 99

روزساعتسطحمدرسلینک کلاس
زوج11:30AEF SAmarzieh Ahmadionline.shatout.org/ahmadi-sa/
زوج11:30F&F 1Bzahra Gholamionline.shatout.org/gholami-1b/
زوج11:30F&F 3Bazar Karimionline.shatout.org/karimi-3b/
زوج15:00AEF 1CMaryam Mardanionline.shatout.org/mardani-1c/
زوج15:00AEF 2BHamed Shirionline.shatout.org/shiri-2b/
زوج15:00Discussion 2Mr salekonline.shatout.org/salek-discussion2/
زوج15:00F&F 4BMina Fattahionline.shatout.org/fattahi-4b/
زوج15:00FAF 4Aazar Karimionline.shatout.org/karimi-4a/
زوج16:45AEF 2DHamed Shirionline.shatout.org/shiri-2d/
زوج16:45discussion 1marzieh Ahmadionline.shatout.org/ahmadi-discussion1/
زوج16:45discussion 2Mr salekonline.shatout.org/salek-discussion2-2/
زوج16:45F&F 6CMina Fattahionline.shatout.org/fattahi-6c/
زوج18:30AEF 3CShiva Shiranhttp://online.shatout.org/shiran-3c/
زوج18:30AEF 3DMr salekonline.shatout.org/salek-3d/
زوج18:30discussion 1azar Karimionline.shatout.org/karimi-discussion1/
زوج18:30F&F 5Amarzieh Ahmadionline.shatout.org/ahmadi-5a/
زوج18:30F&F 6AMina Fattahionline.shatout.org/fattahi-6a/
فرد11:30AEF SBMaryam Mardanionline.shatout.org/mardani-sb/
فرد11:30F&F 1Azahra Gholamionline.shatout.org/gholami-1a/
فرد15:00AEF 1AMaryam Mardanionline.shatout.org/mardani-1a/
فرد15:00AEF 4CAbbas Bagherianonline.shatout.org/bagherian-4c/
فرد15:00AEF SCzahra nasirzadeonline.shatout.org/nasirzade-sc/
فرد15:00discussion 4Mina Kamyabionline.shatout.org/kamyabi-Discussion4
فرد15:00F&F 2Aazam Salehionline.shatout.org/salehi-2a/
فرد15:00F&F 5BAkram Bagherpouronline.shatout.org/bagherpour-5b/
فرد16:45AEF 1Bzahra nasirzadeonline.shatout.org/nasirzade-1b/
فرد16:45AEF 2CMehrnoosh Rajabionline.shatout.org/rajabi-2c/
فرد16:45AEF 3BMina Kamyabionline.shatout.org/kamyabi-3b
فرد16:45AEF 4AAbbas Bagherianonline.shatout.org/bagherian-4a/
فرد16:45discussion 3Maryam Sedaghatonline.shatout.org/sedaghat-discussion3-2/
فرد16:45F&F 2Bzahra Keyvanifardonline.shatout.org/keyvanifard-2b/
فرد16:45F&F 5CAkram Bagherpouronline.shatout.org/bagherpour-5c/
فرد16:45F&F 6bMaryam Mardanionline.shatout.org/mardani-6b/
فرد18:30AEF 2AMehrnoosh Rajabionline.shatout.org/rajabi-2a/
فرد18:30AEF 3AMina Kamyabionline.shatout.org/kamyabi-3a
فرد18:30discussion 1Maryam Mardanionline.shatout.org/mardani-discussion1/
فرد18:30discussion 3Maryam Sedaghatonline.shatout.org/sedaghat-discussion3/
فرد18:30discussion 3Mr Salekonline.shatout.org/salek-discussion3/
فرد18:30discussion 4Abbas Bagherianonline.shatout.org/bagherian-discussion4/
فرد18:30F&F 3Azahra Keyvanifardonline.shatout.org/keyvanifard-3a/
دوشنبه
پنجشنبه
16:45AEF 4BMr Derakhshandeonline.shatout.org/derakhshande-4b/
دوشنبه
پنجشنبه
18:30AEF 4DMr Derakhshandeonline.shatout.org/derakhshande-4d/

برای ورود به سیستم آنلاین از “لینک کلاسی” که در جدول مشاهده می کنید، استفاده شود.

نام کاربری شما : کد ملی @shatout.org ( 1234567890@shatout.org )
رمز : کد ملی