برچسب: مسئولیت اجتماعی

برندها و مسئولیت اجتماعی

برندها زنده اند زیرا همچون انسان ها در قبال تغییرات پیرامون خویش و تحولات جامعه، شرکت، خانواده، شهر، کشور و جهان ، متعهد به مسئولیت پذیری هستند. ◇ دغدغه #مسئولیتهای_اجتماعی ، وظیفه ای حرفه ای و پیمان اجتماعی برندها با جامعه است. 🏁 آشنایی با این مقوله، گامی است برای نجات ساکنان زمین از فقر […]