نذر آموزش سبحان

✍️ متاسفانه امروزه پرداخت هزینه های آموزش برای بخشی از جامعه سخت و یا شاید غیرممکن شده و از انجایی که همه باید بتوانند شرایط برابر و مناسبی را در استفاده ازموقعیتهای آموزشی و یادگیری داشته باشند ، بر آن شده ایم تا در قالب طرح نذرآموزش سبحان با جلب مشارکت خیرین وکسانی که می […]