همایش رایگان آشنایی با آموزش ساخت انیمیشن بر مبنای کیفیت دیزنی و پیکسار

برگزاری دوره نرم افزار مهندسی ایتبز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد