مدرک فنی حرفه ای

مدرک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مدرک معتبر جهت ثبت در سامانه LTMS فرهنگیان

مدرک بنیاد جهانی ICDL