مقطع سنی

لوازم مورد نیاز

زمان جلسات

تعداد جلسات

کلاس

5 تا 7 سال

دفتر فیلی بزرگ، مداد شمعی 12 تایی، مداد معمولی،پاک کن،تراش

60دقیقه

12

نقاشی خلاقیت کودکان

7 تا 11 سال

وسایل نقاشی کودکان 1، مداد رنگی 24 تایی

90دقیقه

12

نقاشی تخصصی کودکان 1

7 تا 11 سال

وسایل نقاشی کودکان 2، ورق  A3، تخته شاسی

90دقیقه

12

نقاشی تخصصی کودکان 2

7تا11 سال

وسایل نقاشی کودکان 2، ورق  A3، تخته شاسی

90 دقیقه

12

نقاشی تخصصی کودکان3

12سال به بالا

مدادF- B- B3، تخته شاسیA3، کاغذ کاهی A3

90 دقیقه

12

طراحی مقدماتی 2-1

12سال به بالا

وسایل طراحی مقدماتی 2، مقوای اشتین باخ

90 دقیقه

12

طراحی تکمیلی 2-1

12سال به بالا

وسایل طراحی تکمیلی،مداد کنته و زغال طراحی

90 دقیقه

12

طراحی پیشرفته 2-1

15سال به بالا

مقوای فابریانا، کنته فابر کاستل، محوکن،پاکن مدادی، پاکن فکتیس، پودر کف دریا نسائیده،پاستل مشکی، طرح تخته شاسی، نوار چسب کاغذی

90 دقیقه

12

سیاه قلم مقدماتی2-1

15سال به بالا

وسایل سیاه قلم مقدماتی

90 دقیقه

12

سیاه قلم تکمیلی2-1

15سال به بالا

وسایل سیاه قلم مقدماتی

90 دقیقه

12

سیاه قلم پیشرفته2-1

15سال به بالا

رنگ و روغن کامران 12تایی، قلمو شماره 1،3،9و 12 چینی، پالت تخت، مقوای ضخیم، نفت یا تینر، پارچه، لباس کار، بوم 60/40، مدل، روغن بزرگ

90 دقیقه

12

رنگ و روغن مقدماتی2-1

15سال به بالا

وسایل رنگ و روغن مقدماتی

90 دقیقه

12

رنگ و روغن تکمیلی 2-1

15سال به بالا

وسایل رنگ و روغن مقدماتی

90 دقیقه

12

رنگ و روغن   پیشرفته2-1

15سال به بالا

پاستیل فایر کاستل 72تایی، مقوای فابریانا، تخته شاسی A3

90 دقیقه

12

پاستل مقدماتی2-1

15سال به بالا

وسایل پاستیل مقدماتی

90 دقیقه

12

پاستل تکمیلی2-1

15سال به بالا

وسایل پاستل مقدماتی

90 دقیقه

12

پاستل پیشرفته2-1

15سال به بالا

آبرنگ پلیکان، قلم موگرد 1 و 3، تخت 9 سمور، ظرف کوچک آب، مقوای فابریانا،  تخته شاسیA3

90 دقیقه

12

آبرنگ مقدماتی2-1

15سال به بالا

وسایل آبرنگ مقدماتی

90 دقیقه

12

آبرنگ تکمیلی2-1

15سال به بالا

وسایل آبرنگ مقدماتی

90 دقیقه

12

آبرنگ  پیشرفته2-1

12سال به بالا

مدادرنگ فابرکاستل، مقوای مخصوص مدادرنگ، طرح، تخته  شاسی، نوارچسب کاغذی، محوکن، پاک کن مدادی

90 دقیقه

12

مدادرنگ مقدماتی2-1

12سال به بالا

وسایل مدادرنگ مقدماتی

90 دقیقه

12

مدادرنگ تکمیلی2-1

12سال به بالا

وسایل مدادرنگ مقدماتی

90 دقیقه

12

مدادرنگ پیشرفته2-1

10سال به بالا

 مداد نرم، خودنویس یا روان نویس مشکی، زیردستی،  دفتر خط دار

45 دقیقه

12

خوشنویسی تحریری  مقدماتی

10سال به بالا

وسایل خوشنویسی تحریری مقدماتی

45 دقیقه

12

خوشنویسی تحریری  تکمیلی

12سال به بالا

قلم نی دزفولی، دفتر گلاسه، زیردستی، مرکب مخصوص خوشنویسی، دوات، لیقه

45 دقیقه

12

خوشنویسی خط درشت مقدماتی

(نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ)

12سال به بالا

وسایل خوشنویسی خط درشت مقدماتی

45 دقیقه

12

خوشنویسی خط درشت  تکمیلی

(نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ)

12سال به بالا

وسایل خوشنویسی خط درشت مقدماتی

45 دقیقه

12

خوشنویسی خط درشت پیشرفته

(نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ)