تعهدنامه ثبت نام دوره های زبان

قوانین و مقررات

.1 آزمون تاخیری فقط در صورت موجه بودن با توجه به موارد زیر گرفته خواهد شد:

الف- کسر 11 نمره از کل نمره کسب شده بجای آزمون تاخیری

ب- نرخ آزمون تاخیری 5000 تومان، برای هر آزمون(کتبی و شفاهی)

.2 غیبت های مربوط به ترم های تابستان تا 4 جلسه مجاز، تا 0 جلسه 0 نمره از نمره کلاسی کسر می گردد. تا 6 جلسه 11 نمره از نمره کلاسی کسر می گردد و بیش از 6 جلسه غیبت، از آزمون پایان ترم محروم ولی مجاز به حضور در کلاس می باشد.

.3 غیبت های مربوط به سایر ترم ها(پاییز،زمستان، بهار) تا 3 جلسه مجاز تا 4 جلسه با کسر 0 نمره از نمره کلاسی و بیش از 4 جلسه غیبت از آزمون پایان ترم محروم ولی مجاز به حضور در کلاس می باشد.

.4 کلیه کلاس ها در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد؛ در غیر این صورت کلیه شهریه دریافتی برگشت داده خواهد شد.

.5 تهیه و تأمین کلیه وسایل و کتب مورد نیاز به عهده زبان آموز بوده و جدای از شهریه دوره می باشد.

زبان آموز متعهد می شود :

1-  با آگاهی و اطلاع لازم و کافی اقدام به ثبت نام نماید.

2- کلیه مقررات و آیین نامه های مربوطه را مطالعه و رعایت نماید.

3- کلیه موازین اسلامی و اخلاقی خصوصاً نحوه پوشش و رفتار را در محیط مؤسسه رعایت کند.

4- در صورت غیبت بیش از سه جلسه هیچ گونه ادعایی در ارتباط با دریافت گواهینامه پایان دوره و برگشت شهریه پرداختی نخواهد داشت.

5- اگر بنا به هر دلیلی تا قبل از شرروع کلاس اعلام انصراف دهذ شهریه پرداختی را با کسر 21 % از مبلغ کل شهریه دوره دریافت دارد و در صورت اعلام انصراف پس از شروع کلاس انتظار دریافت شهریه پرداختی را نخواهد داشت.

6- هنگام حضور در کلاس از آوردن شخص همراه خودداری نماید.

7- از تلفن همراه هنگام حضور در کلاس استفاده ننمایم یا در حالت سکوت قرار دهد.

8- درصورت آسیب رساندن به اموال موسسه، جبران خسارت نماید.

9- لطفا هرگونه تغییر در آدرس و یا شماره تماس را به پذیرش اطلاع دهید.