دپارتمان فنی حرفه ای سبحان

IT-E
آموزش دوره های فنی مهندسی
آموزش مالی و بازرگانی و حسابداری
آموزش نرم افزارهای گرافیکی
آموزش کامپیوتر کودکان
آموزش دوره های کارآفرینی