یک فرصت استثنایی و تکرارنشدنی

جهت ثبت نام گروهی

دانش آموزی و دانشجویی 50 درصدی

هر یک همکلاسی 10 درصد

تا 5 نفر همکلاسی برای ورودی جدید ترم زمستان مرکز زبان سبحان