مفهومی است بیانگر بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیند آموزش. به عبارت دیگر محتوای دوره آموزشی با استفاده از انتقال متن، صدا و تصویر به فراگیر ارائه می شود تا با بهره گیری از ارتباط دو سویه بین فراگیران و اساتید یا بین خود فراگیران، برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در بالاترین سطح از هر مکان و در هر زمانی میسر می شود.

آموزش الکترونیکی به صورت دوره های همزمان(synchronous) یا غیر همزمان(asynchronous) ارائه می شود.

در آموزش همزمان همه کاربران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارهای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس و فضاهای کلاس مجازی، در حالی که در آموزش ناهمزمان، مانند ارتباط از طریق محتوا، انجمن ها، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود.

به طور کلی از دلایل ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

الف-دائمی شدن فرایند آموزش

ب-افزایش هزینه های جاری دوره های آموزشی رایج

آموزش و یادگیری الکترونیکی

 

یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطلاق می شود که در محیط شبکه و اینترنت و در ساختی رسمی به وقوع می پیوندد و مجموعهای از فناوریهای چند رسانه ای در ایجاد آن به کار می روند.

 

ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس

امروز شکل سنتی کلاسهای درس رو به افول است. روز به روز بر تعداد مدارس هوشمند افزوده میشود. مدارس هوشمند مدارسی هستند که با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکه های ملی و جهانی، دسترسی معلم و دانش آموز را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم میکنند. آموزش در اینگونه مدارس به کمک رایانه از طریق شبکه هایی مانند اینترنت، اینترانت و اسکترانت و به صورت چند رسانهای انجام میشود. به عبارت دیگر، محتوای برنامه های درسی با استفاده از صدا، تصویر، متن، فیلم وارائه میشود. بهره گیری از تعامل و ارتباطات دوسویه و چند سویه بین معلم و شاگرد و نیز بین شاگردان، کیفیت فرآیند یاددهی یادگیری را به بالاترین سطح خود میرساند. میدانیم که یکی از اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت، افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان است. استفاده از فناوری های نوین آموزشی و بهره گیری از آنها در مراکز آموزشی، هرچند که نمیتواند یگانه ابزار مقابله با تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات پرشتاب جامعه بشری باشد، اما به موسسات نوید میدهد که با استفاده مستمر از این فناوری، حداقل یک گام جلوتر از رقبای خود حرکت کنند.